Veiligheid van GGO's

Het antwoord op de vraag of een GGO veilig is, hangt af van de eigenschappen van dat GGO en de manier waarop het  GGO in de praktijk gebruikt wordt. Genetische modificatie is op zich niet gevaarlijk. We moeten elk geval apart bekijken en de volgende vragen beantwoorden:

  • Is het ontvangende organisme al gevaarlijk? Kan het bijvoorbeeld een ziekte veroorzaken?
  • Welke eigenschappen heeft het nieuwe DNA en wat doet dat met het ontvangende organisme? Kan het organisme nu misschien gifstoffen produceren? Of maakt de wijziging het organisme net minder schadelijk?
  • Kan het GGO zich in het leefmilieu verspreiden, en zo ja, wat zouden daarvan degevolgen kunnen zijn?

We maken in de praktijk een onderscheid tussen het zogenoemde ‘ingeperkt gebruik’ en de doelbewuste introductie van GGO’s in het leefmilieu. Met ingeperkt gebruik bedoelen we het gebruik van GGO’s in laboratoria, fabrieken, of andere omgevingen waar GGO’s gebruikt worden op een manier die hun verspreiding naar het leefmilieu voorkomt. Bij doelbewuste introductie in het leefmilieu gaat het bijvoorbeeld om veldproeven met genetisch gewijzigde planten of om klinische proeven met GGO’s, maar ook om het op de markt brengen van een genetisch gewijzigd gewas in onze landbouw.

Alle gevallen vereisen, voorafgaand aan het gebruik van GGO’s, een risico-analyse. Hierin wordt een antwoord geformuleerd op de bovenstaande vragen. Bij ‘ingeperkt gebruik’ leidt de risico-analyse tot de indeling van de GGO-activiteit in een risicoklasse en het vastleggen van de benodigde inperkingsmaatregelen.

 Risicoklasse 1: Geen of een verwaarloosbaar risico
 Risicoklasse 2: Weinig risico
 Risicoklasse 3: Middelhoog risico
 Risicoklasse 4: Hoog risico

Bij introductie in het leefmilieu doen we een uitgebreide risicoanalyse. Alleen GGO’s die geen of een verwaarloosbaar risico inhouden mogen in het leefmilieu geïntroduceerd worden. De analyse wordt nog een pak uitgebreider wanneer iemand een GGO op de markt wil brengen. In die milieurisicoanalyse kijken we naar mogelijke directe en onmiddelijke milieueffecten, maar ook naar mogelijke indirecte en lange termijn milieueffecten. Wanneer het GGO of producten die ervan zijn afgeleid in levensmiddelen of veevoeding verwerkt worden, doen we daarbovenop ook nog een voedsel- en veevoederveiligheidsanalyse. Enkel GGO’s of daarvan afgeleide producten die net zo veilig zijn als een vergelijkbaar conventioneel product, mogen op de Europese markt.