Nieuws in de kijker


Om de toekomstige landbouwkundige uitdagingen (klimaatopwarming, minder gebruik van pesticiden, bevolkingstoename) aan te gaan, moeten we naar een geïntegreerd landbouwmodel. Een landbouw waarbij de beste aspecten van de conventionele landbouw gecombineerd worden met de beste aspecten van de biologische landbouw maar met het gebruik van de nieuwste technologieën, zoals het doelgericht genetisch aanpassen van onze landbouwgewassen.VIB's missie betreft biotechnologisch plantenonderzoek & landbouw   
Read the news in english

 
 

Wereldwijd areaal met ggo-gewassen neemt opnieuw toe

 

4 mei 2017 

 
 In haar jaarlijks rapport meldt ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) dat het wereldwijde ggo-landbouwareaal in 2016 met 3% is gestegen tot 185.1 miljoen hectare. Ook kwam er in 2016 een groter aanbod van verschillende ggo-gewassen op de markt.
 
 

Gouden rijst

 

18 januari 2017

 
Rijst is het basisvoedsel van meer dan de helft van de wereldbevolking. Rijstkorrels zijn rijk aan koolhydraten en vormen een goede energiebron, maar ontbreken veel essentiële voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen. Bij mensen die dagelijks nauwelijks meer eten dan een portie rijst, kunnen die tekorten leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Het aanpakken van armoede, het tekort aan infrastructuur en het gebrek aan educatie zijn de grootste uitdagingen. Op weg naar deze doelen, kan het verrijken van de basisvoedingsgewassen in ontwikkelingslanden een duurzame manier zijn om extra voedingsstoffen toe te voegen aan het dieet. De ontwikkeling van Gouden Rijst is hier een voorbeeld van. Deze rijst bevat provitamine A, een stof die in het lichaam omgezet wordt naar vitamine A.

Dit dossier bespreekt Gouden Rijst als een mogelijk onderdeel van de brede strategie tegen het vitamine A-tekort in ontwikkelingslanden. Blijvende inspanningen moeten geleverd worden om wereldwijd armoede te bestrijden en gevarieerde voeding te bevorderen. Maar zolang het tekort aan vitamine A in vele landen een probleem blijft voor de volksgezondheid, kan Gouden Rijst een toegevoegde waarde bieden.
 
Meer info 
Bestel een papieren versie hier (enkel binnen België)
 

 
 

Banaan, het groene goud van het Zuiden

 

4 januari 2017

Wereldwijd kent en eet iedereen bananen. Met een jaarlijkse productie van 145 miljoen ton in meer dan 130 landen en een economische waarde van 44,10 miljard dollar, vormen bananen het vierde belangrijkste voedselgewas ter wereld. Aangezien bananen als basisvoedsel dienen voor 20 miljoen mensen in Oost-Afrika en voor 70 miljoen in West- en Centraal-Afrika, is Afrika zeer afhankelijk van de bananenteelt, zowel voor voedselzekerheid, inkomen als werkzekerheid. Om de voedselzekerheid in Afrika, Azië en Latijns-Amerika enerzijds en de wereldwijde export van bananen anderzijds in de toekomst te blijven garanderen, is er dringend nood aan verbeterde bananenvariëteiten met verhoogde opbrengst en voedingswaarde en die resistent zijn tegen alle belagers.

Dit achtergronddossier bespreekt de methodes om nieuwe, verbeterde bananenvariëteiten te genereren, die bijdragen tot een duurzame, milieuvriendelijke en economisch rendabele landbouw.

Meer info
 

 

Effect van genetisch gewijzigde gewassen op het milieu


6 september 2016

 
Samen met het eerder verschenen achtergronddossier “Voedselveiligheid van genetisch gewijzigde gewassen” vormt dit dossier een tweeluik rond de veiligheid van ggo-gewassen. In dit dossier wordt de impact van ggo-gewassen op het milieu besproken.
 
Iedere landbouwactiviteit, inclusief het telen van een bepaald gewas, heeft een impact op het milieu. Teeltschema’s bepalen welke onkruiden en insecten er voorkomen in het veld, landbouwmachines drukken de bodem samen, verbruiken brandstof en stoten CO2 uit, terwijl meststoffen en pesticiden bij overmatig gebruik kunnen achterblijven in en op de bodem. Verder kan ook een kenmerk van een gewas (bijvoorbeeld insect-resistentie), de impact op het milieu beïnvloeden. ~
 
Dit dossier heeft tot doel een genuanceerd antwoord te bieden op de bezorgdheden die bestaan rond de milieu-impact van ggo-gewassen. De impact – positief of negatief – hangt af van het gewaskenmerk en de teeltmethode, maar niet van de gebruikte veredelingstechnologie. Via plantenveredeling kunnen planten ontwikkeld worden die de impact van het telen van gewassen op het milieu verkleinen.

Meer info

Bestel een papieren versie hier (enkel binnen België)
 
 
 
Download digitale boek The GMO Revolution van Wim Grunewald en Jo Bury

Heeft u nog geen exemplaar van het boek De GGO Revolutie? U heeft het boek maar verkiest een elektronische versie om op uw eBook reader of laptop te lezen deze zomer? De Engelstalige versie van het boek is nu beschikbaar als e-boek. Download hier de ePub file.

Download ePub format.epubDownload ePub format.epub

Vlaanderen is wereldwijd gerenommeerd om haar biotechnologisch onderzoek. Naast talloze biomedische doorbraken en toepassingen liggen Vlaamse wetenschappers ook aan de basis van de technologie om planten doelgericht genetisch aan te passen. Ondanks deze pioniersrol en de vele mogelijkheden die deze technologie biedt, blijven GGO’s onderwerp van een forse maatschappelijke discussie. Wat ooit begon als een nieuwe technologie is het onderwerp geworden van een debat waarbij politieke, socio-economische en zelfs emotionele argumenten de overhand nemen. De GGO Revolutie brengt ons terug naar de essentie en geeft aan wat we wel en niet van genetisch gemodificeerde planten kunnen verwachten.

Papieren boeken zijn nog steeds in de boekhandel verkrijgbaar.
 

 
 
Nieuwe studie over ggo-gewassen bevestigt veiligheid

17 mei 2016
 
De National Academy of Sciences stelde een commissie van deskundigen samen om alle beschikbare gegevens over genetisch gewijzigde (ggo-)gewassen te onderzoeken. De experts stellen vast dat ggo-gewassen veilig zijn voor mens en milieu, maar pleiten voor een meer transparante communicatie over ontwikkeling, beleid en regelgeving van ggo-gewassen. Hun grondige 407 pagina's-tellende rapport is nu beschikbaar.

Lees het volledige rapport hier of de samenvatting hier.

 
 

Van plant tot gewas: Het verleden, heden en de toekomst van plantenveredeling

21 april 2016
 

Wanneer het woord plantenbiotechnologie valt, gaat dit bijna steeds samen met een discussie rond genetisch gewijzigde (GGO-) gewassen. Echter, het doelgericht genetisch aanpassen van gewassen met behulp van de GGO-technologie is slechts een van de vele mogelijkheden om planten beter te doen beantwoorden aan onze behoeften. In dit achtergronddossier schetsen we hoe de gewassen die we van vandaag kennen, geëvolueerd zijn uit de natuur. Vooral de rol van de mens wordt hierbij toegelicht.

Sinds het ontstaan van de landbouw – zo’n 10.000 jaar geleden – heeft de mens planten naar zijn hand gezet. Door het selecteren en kruisen van planten werden deze langzaam maar zeker aangepast aan onze behoeften. Met de opkomst van nieuwe veredelingstechnieken komt een discussie op gang over de noodzaak, potentiële risico’s en regelgevingtechnische aspecten ervan. Als gevolg van het debat rond GGO’s krijgen bepaalde nieuwe veredelingstechnieken – vaak aangeduid met de afkorting NBT (afkomstig van New Breeding Technologies) – steeds meer aandacht, vooral uit regelgevingtechnisch oogpunt. In dit dossier leggen we uit hoe deze technieken werken, op welke punten ze verschillen van algemeen aanvaarde methoden en wat hun voordeel is ten opzichte van de traditionele veredelingstechnieken.


 
Twee miljard hectare aan ggo-gewassen geplant tussen 1996 en 2015
 
14 april 2016

In haar jaarlijks rapport meldt ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) dat er in de periode 1996-2015 wereldwijd twee miljard hectare genetisch gewijzigde (ggo-)gewassen geteeld werden door 18 miljoen boeren in 28 landen. 90% van deze boeren werken kleinschalig. Het wereldwijde ggo-landbouwareaal is gestegen van 1,7 miljoen hectare in 1996 tot 179,7 miljoen hectare in 2015. Deze 100-voudige toename in 20 jaar maakt biotechnologie de snelst aangenomen gewastechnologie van de afgelopen tijd. In 2015 stagneerde de groei van het wereldwijde ggo-areaal echter voor het eerst.

Meer info.pdfMeer info.pdf

 

 

Voedselveiligheid van genetisch gewijzigde gewassen

4 februari 2016


In dit achtergronddossier bespreken we de wetenschappelijke stand van zaken wat de voedselveiligheid van GGO-gewassen betreft. Net zoals er wetenschappers zijn die de opwarming van de aarde ontkennen of die de bewezen effectiviteit van vaccinaties naast zich neerleggen, zullen er altijd mensen zijn – zelfs vanuit de wetenschappelijke sector – die beweren dat de GGO-technologie op zich gevaren voor de volksgezondheid met zich meebrengt. Er is echter geen enkel wetenschappelijk argument te vinden om te   twijfelen aan de veiligheid van de GGO-technologie. Voedselveiligheidsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten hebben de afgelopen dertig jaar op grote schaal GGO-gewassen getest en bestudeerd. Op basis hiervan is er een grote wetenschappelijke consensus over de veiligheid van de GGO-technologie. De toepassing ervan moet daarentegen geval per geval geëvalueerd worden vooraleer een teelt- en/of gebruikstoelating verleend kan worden door de lokale overheden.
 
 
 

GGO-technologie is een veilige veredelingstechnologie.

23 februari 2015


Recente berichtgeving op de sociale media trekt de wetenschappelijke consensus rond GGO’s in twijfel. Daarom wil VIB haar standpunt nog eens duidelijk formuleren: er bestaat wel degelijk een zeer grote wetenschappelijke consensus over de veiligheid van de GGO-technologie.

Veiligheid van een GGO-gewas hangt echter ook af van de toepassing. Daarom moeten GGO-gewassen geval per geval geëvalueerd worden. Dit wordt sinds de introductie van GGO-gewassen uitgevoerd door de bevoegde voedselveiligheidsinstanties.
 
Meer info over de regelgeving en toelatingsprocedure in Europa staat op www.vib.be/landbouw-en-milieu/GGO-regelgeving
 
 

 

Een nieuwe beveiligingssysteem voor genetisch gewijzigde bacteriën.

3 februari 2015

 
Vorige week publiceerde het tijdschrift Nature twee studies waarin een nieuwe methode beschreven werd om de verspreiding van genetisch gewijzigde (ggo-) bacteriën in het milieu te voorkomen. Uit de berichtgeving die hierop volgde zou verkeerdelijk begrepen kunnen worden dat deze methode ook toepasbaar is voor ggo-gewassen en bijgevolg dat er nood zou zijn aan een methode om ggo-gewassen onder controle te houden. Niets is minder waar. De huidige ggo-gewassen zijn even veilig en even controleerbaar als hun niet-ggo-verwanten. Bovendien zou het toepassen van deze methode voor gewassen op veel praktische bezwaren botsen.
 


Oppervlakte van GGO-gewassen blijft toenemen:
181,5 miljoen hectare aan GGO-gewassen in 2014

28 januari 2015

In haar jaarlijks rapport dat vandaag verscheen, meldt ISAAA dat er in 2014 wereldwijd 181,5 miljoen hectare aan genetisch gewijzigde (GGO-) gewassen geteeld werd. Dit is een toename van 6 miljoen hectare in vergelijking met 2013. De GGO’s werden door 18 miljoen landbouwers geteeld, verspreid over 28 landen. In Europa zijn er vijf landen die GGO’s telen op een areaal van 0,14 miljoen hectare (= 143.016 ha).
 
Lees hier het rapport
 


Liever een kakkerlak dan een ggo-sojaboon?

15 januari 2015

Afgelopen dinsdag stemde het Europees parlement een nieuwe richtlijn voor de teelt
van genetisch gewijzigde gewassen. De richtlijn had oorspronkelijk een nobel doel, namelijk een geblokkeerde situatie op politiek niveau opnieuw vlottrekken door de lidstaten meer vrijheid te geven. Er is echter een terechte vrees dat de nieuwe regelgeving de finale doodsteek zal betekenen voor de teelt van ggo’s in Europa met nefaste gevolgen voor ons milieu en voor de Europese landbouwers.
 
Lees hier het opiniestuk van Wim Grunewald en Geert De Jaeger dat in verkorte versie gepubliceerd werd in De Standaard (do 14/01/2015)

Lees hier onze reactie op het opiniestuk van Bart Staes (De Standaard 20/01/2015).

 

 

Een schimmelresistente aardappel voor België

15 januari 2015

Frietjes, puree, chips, kroketten, … van slechts weinig voedingsgewassen zijn zoveel
afgeleide producten gekend en bemind. Belgen en Nederlanders zijn verknocht aan hun aardappel en samen telen we ze ieder jaar op ruim 225.000 hectare. De huidige teelt is echter allesbehalve milieuvriendelijk. Schimmelwerende en schimmelbestrijdende middelen, ook wel fungiciden genoemd, moeten in grote hoeveelheden worden toegepast om de aardappel te beschermen tegen de aardappelziekte.
Het aardappelconsortium bestaande uit Universiteit Gent, VIB en ILVO probeert hier een oplossing voor te vinden en initieerde het BintjePLUS-project. Dit project heeft als doel om een meervoudig Phytophthora infestans-resistente aardappel van het ras Bintje te ontwikkelen. Bintje is de tot nu toe meest geliefde aardappel in België. Hierdoor
zal naar verwachting het fungicidegebruik in de teelt van een dergelijke aardappel 80% lager liggen dan dat van het huidige gevoelige Bintje.
 
 
Onrealistische campagne van Greenpeace helpt arme landen niets vooruit
4 oktober 2014

Meer dan één kind per minuut sterft als gevolg van vitamine A-tekort. Voornamelijk bevolkingsgroepen in Azië met een rijst-gedomineerd dieet worden getroffen. Rijstkorrels bevatten immers geen vitamine A waardoor de plaatselijke bevolking te weinig vitamine A opneemt uit de voeding. Via genetische modificatie werd een rijstras ontwikkeld dat vitamine A-tekorten kan voorkomen en miljoen kinderen kan redden. Deze ggo-rijst wordt echter al jaren geboycot door Greenpeace. Lees hier waarom het standpunt van Greenpeace onrealistisch is en hun bezwaren op mythes gebaseerd zijn.
 

Nieuw overzichtsartikel bevestigt dat vee gevoederd met GGO-voeder even gezond is als niet-GGO-gevoederde dieren

1 oktober 2014

De Verenigde Staten produceren jaarlijks meer dan 9 miljard dieren die gebruikt worden voor menselijke voeding. Meer dan 95% van deze dieren krijgen voeder bestaande uit ingrediënten afkomstig van genetisch gewijzigde (GGO) gewassen. Ook ons vee krijgt veevoeder waarin GGO-gewassen verwerkt zijn. Europa is immers voor 65% van zijn veevoeder afhankelijk van import. In de meeste gevallen is dit GGO-mais en GGO-soja. Twee onderzoekers van de Universiteit van Californië publiceren nu een rapport waarin ze de wetenschappelijke literatuur samenvatten die de gezondheid en algemene toestand van vee onderzocht dat gevoederd werd met GGO-voeder. De studie maakte gebruik van gegevens van 100 miljard dieren en concludeert dat er geen verschil is tussen dieren die wel of niet gevoederd worden met GGO-voeder.

 

De GGO-revolutie, waarom biotechnologie in de landbouw een grote troef is voor mens en milieu

24 september 2014

Vlaanderen is wereldwijd gerenommeerd om haar biotechnologisch onderzoek. Naast talloze biomedische doorbraken en toepassingen liggen Vlaamse wetenschappers ook aan de basis van de technologie om planten doelgericht genetisch aan te passen. Ondanks deze pioniersrol en de vele mogelijkheden die deze technologie biedt, blijven GGO’s onderwerp van een forse maatschappelijke discussie. Wat ooit begon als een nieuwe technologie is het onderwerp geworden van een debat waarbij politieke, socio-economische en zelfs emotionele argumenten de overhand nemen. De GGO-revolutie brengt ons terug naar de essentie en geeft aan wat we wel en niet van genetisch gemodificeerde planten kunnen verwachten.

Gaan GGO’s de honger uit de wereld halen? Neen.
Zijn GGO’s de enige zaligmakende oplossinge? Absoluut niet.
Hebben GGO’s dan iets te bieden? De GGO-revolutie geeft u het antwoord. Het boek ligt nu in de boekhandel.

Lees hier
de speech
die Europees parlementslid Philippe De Backer gaf tijdens de boekvoorstelling van "De GGO-revolutie".

Meer info
​​

Niet bang voor Frankenfoods

28 mei 2014

“We moeten af van de angst voor genetisch gemodificeerde gewassen”, vindt Pepijn Vloemans, een Nederlandse journalist die zich verdiepte in duurzaamheid en groene technologieën. “De wetenschap is gerijpt en het wantrouwen jegens GMO’s is over datum”. 

Gentech is juist goed

27 mei 2014

“Als je anno 2014 een film maakt over gewasdiversiteit zonder het ook maar één keer over de genetica te hebben, dan heb je ofwel onder een steen geleefd, of je hebt een politieke agenda.” Microbiologe Rosanne Herztberger in haar column in NRC Handelsblad over het nut van gentechnologie in de landbouw en over de hopeloze achterstand die Europa aan het oplopen is.
 
 
 
 

​​